Top

بحران مشروعیت حاکمیت ایران و مساله پناهندگان

October 21, 2018 by · Comments Off on بحران مشروعیت حاکمیت ایران و مساله پناهندگان 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – «میراث ایران»، شماره ۹۱، پاییز ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی

September 25, 2018 by · Comments Off on آمریکا و گذار از جمهوری اسلامی 

شاهرخ احکامی – «میراث ایران»، شماره ۹۱، پاییز ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

تبعید در میهن سرنوشت برخی از بازیگران

June 27, 2018 by · Comments Off on تبعید در میهن سرنوشت برخی از بازیگران 

شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۹۰، تابستان​ ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

سال ۹۶ شمسی همراه با اعتراضات زحمتکشان و خواست آزادی پوشش بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی

March 17, 2018 by · Comments Off on سال ۹۶ شمسی همراه با اعتراضات زحمتکشان و خواست آزادی پوشش بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۸۹، بهار​ ۱۳۹۷

ادامه را بخوانید

در آستانه سال نو همراه با زلزله ، فقر و دخالت های منطقه ای

December 16, 2017 by · Comments Off on در آستانه سال نو همراه با زلزله ، فقر و دخالت های منطقه ای 

سخنی با خوانندگان – میراث ایران، شکاره ۸۸، زمستان ۱۹۹۶ – شاهرخ احکامی

ادامه را بخوانید

تحمل نظر مخالف، بن مایه دمکراسی

September 19, 2017 by · Comments Off on تحمل نظر مخالف، بن مایه دمکراسی 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۸۷، پاییز ۱۳۹۶ 

ادامه را بخوانید

انتخابات ایران و بحران خاورمیانه

May 31, 2017 by · Comments Off on انتخابات ایران و بحران خاورمیانه 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۶
ادامه را بخوانید

شکفتگی دیگر با دنیایی تازه

March 19, 2017 by · Comments Off on شکفتگی دیگر با دنیایی تازه 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران»، بهار ۱۳۹۶، شماره ۸۵

ادامه را بخوانید

پدیده ترامپ در انتخابات امسال

December 21, 2016 by · Comments Off on پدیده ترامپ در انتخابات امسال 

سخنی با خوانندگان – شاهرخ احکامی – میراث ایران، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۵
ادامه را بخوانید

جوانان امروز، برون و درون مرزها، کاستی ها وتوانایی ها

September 26, 2016 by · Comments Off on جوانان امروز، برون و درون مرزها، کاستی ها وتوانایی ها 

سخنی با خوانندگان – میراث ایران، شماره ۸۳، پاییز ۱۳۹۵ – شاهرخ احکامی

ادامه را بخوانید

صفحه بعد »

Bottom