Top

Use of Misleading Terminology for “Convenience”?

November 4, 2018 by · Comments Off on Use of Misleading Terminology for “Convenience”? 

Kaveh Farrokh

Read more …

اعراب خوزستان​ و ریشه حضور آنها در فلات ایران

November 3, 2018 by · Comments Off on اعراب خوزستان​ و ریشه حضور آنها در فلات ایران 

گاهی پاره‌ای از قلم به دستان، که از تاریخ عرب‌های خوزستان و جمعیت و جغرافیای آنان بی‌اطلاع‌اند، چیزهایی در این زمینه می‌گویند که تأسف‌انگیز و شگفت‌آور است. لذا بنا به درخواست دوستان و جهت روشن شدن پاره‌ای از حقایق این مطلب کوتاه نوشته شده و تکمیل نظرات با شماست. 

Read more …

Gianfranca Kasraei

November 3, 2018 by · Comments Off on Gianfranca Kasraei 

a research scientist at the University of Kassel, Germany

Read more …

Why Did Maryam Mirzakhani and Kutcher Birkar​ Emigrate?

November 2, 2018 by · Comments Off on Why Did Maryam Mirzakhani and Kutcher Birkar​ Emigrate? 

Gianfranca Kasraei

Read more …

Use of Misleading Terminology for “Convenience”?

November 2, 2018 by · Comments Off on Use of Misleading Terminology for “Convenience”? 

Kaveh Farrokh

Read more …

عجب دنیای غریبی است

November 2, 2018 by · Comments Off on عجب دنیای غریبی است 

قسمت بیستم و پایانی – شاهرخ احکامی

Read more …

در بزرگداشت زندگی پر بار زنده یاد دکتر رضا عبودی دانشمند، مخترعی یگانه و انسانی روشن روان و فروتن

October 30, 2018 by · Comments Off on در بزرگداشت زندگی پر بار زنده یاد دکتر رضا عبودی دانشمند، مخترعی یگانه و انسانی روشن روان و فروتن 

میراث ایران

Read more …

​گفتگویی با هوشنگ بافکر نویسنده، و یکی از مجریان «طرح توسعه سلسله الشتر»

October 30, 2018 by · Comments Off on ​گفتگویی با هوشنگ بافکر نویسنده، و یکی از مجریان «طرح توسعه سلسله الشتر» 

بخش نخست – شاهرخ احکامی

Read more …

The Sakas Part six

October 30, 2018 by · Comments Off on The Sakas Part six 

Michael McClain

Read more …

دکتر اصغر چوبک در راه صد سالگی

October 29, 2018 by · Comments Off on دکتر اصغر چوبک در راه صد سالگی 

شاهرخ احکامی

Read more …

Next Page »

Bottom