Top

فاجعه روشنفکر نمائی ما

April 13, 2019 by · Comments Off on فاجعه روشنفکر نمائی ما 

کوروش کلهر

Read more …

چرا “آری” به ناسیونالیسم ملی و “نه” به لیبرال دموکراسی

April 13, 2019 by · Comments Off on چرا “آری” به ناسیونالیسم ملی و “نه” به لیبرال دموکراسی 

کوروش کلهر

Read more …

خداوند کلالک و حماسه‌های طبرستان برگ پسین

March 27, 2019 by · Comments Off on خداوند کلالک و حماسه‌های طبرستان برگ پسین 

کاوه سعیدی

Read more …

الفبای فارسی ۳۲ حرف است یا ۳۳ حرف؟

March 26, 2019 by · Comments Off on الفبای فارسی ۳۲ حرف است یا ۳۳ حرف؟ 

محمد پرتو نوید، معلم بازنشسته

Read more …

امیوزه کردیم فورمیدابل!! هویت و یا شناسائی ایرانی هویت، شخصیت، شناسایی و یا چپور

March 25, 2019 by · Comments Off on امیوزه کردیم فورمیدابل!! هویت و یا شناسائی ایرانی هویت، شخصیت، شناسایی و یا چپور 

هوشنگ گیلک

Read more …

خداوند کلالک و حماسه‌های طبرستان برگ پسین

March 24, 2019 by · Comments Off on خداوند کلالک و حماسه‌های طبرستان برگ پسین 

کاوه سعیدی

Read more …

درد دل عمو: داستان یک نوسازی برگ پسین

March 24, 2019 by · Comments Off on درد دل عمو: داستان یک نوسازی برگ پسین 

ایرج بشیری

Read more …

رضا عبده:  از پسر بنیان‌گذار باشگاه پرسپولیس تا چهره آشنای تئاتر آمریکا

March 22, 2019 by · Comments Off on رضا عبده:  از پسر بنیان‌گذار باشگاه پرسپولیس تا چهره آشنای تئاتر آمریکا 

پانته‌آ بهرامی – تونی چارلز معلم رضا  عبده: «رضا ایده‌های بسیاری در مورد تئاتر داشت، به‌طور فوق‌العاده‌ای کارش خوب بود، خلاقیت خود را از همان ابتدا در تصویر و تئاتر تجربی ثابت کرد.»

Read more …

زبان پارسی

March 21, 2019 by · Comments Off on زبان پارسی 

سراج آوارگان، یک هموطن:

Read more …

گردشگری در شهر شاپور یکم ساسانی

March 20, 2019 by · Comments Off on گردشگری در شهر شاپور یکم ساسانی 

محمود دهقانی

Read more …

Next Page »

Bottom