Top

چرا شکست های پی در پی؟

July 12, 2019 by · Comments Off on چرا شکست های پی در پی؟ 

کوروش کلهر – کنشگر سیاسی سی  و نه سال  بر در و دیوار  و بر  سر  صورت  خود زدیم که دریغا مردم به ذلت‌ِ اسیر  و در چنبره دین اسلام گرفتار، و  فاقد رمغ در مبارزه با این فلسفه اجنبی …چه گونه است که  قدمی برای نجات خود بر نمیدارند؟  و در نتیجه …  فریاد بر آوردیم که : خلایق را هر چه لایق. Read more …

نسل جوان مهاجر ایرانی و «مسأله هویت»

July 1, 2019 by · Comments Off on نسل جوان مهاجر ایرانی و «مسأله هویت» 

متن سخنرانی دکتر شاهرخ احکامی

Read more …

تاریخچه ‬مهاجرت و ‬موقعیت ‬ایرانیان ‬درآمریکا

June 30, 2019 by · Comments Off on تاریخچه ‬مهاجرت و ‬موقعیت ‬ایرانیان ‬درآمریکا 

م. ‬مایکلز

Read more …

یادی از دوران همکاری با عباسعلی خلعتبری،​ وزیر امور خارجه پیشین و آخرین دیدار با او در سفارت ایران در بروکسل

June 27, 2019 by · Comments Off on یادی از دوران همکاری با عباسعلی خلعتبری،​ وزیر امور خارجه پیشین و آخرین دیدار با او در سفارت ایران در بروکسل 

اردشیر لطفعلیان: 

Read more …

بیژن و منیژه برگ نخست​

June 27, 2019 by · Comments Off on بیژن و منیژه برگ نخست​ 

محمد غافری

Read more …

اختراعات و ابتکارات ایرانیان در پهنه ناوبری، دریانوردی و نجوم بخش نخست

June 26, 2019 by · Comments Off on اختراعات و ابتکارات ایرانیان در پهنه ناوبری، دریانوردی و نجوم بخش نخست 

جعفر سپهری

Read more …

۲۸ اردیبهشت روز خیام بزرگ

June 25, 2019 by · Comments Off on ۲۸ اردیبهشت روز خیام بزرگ 

ژاله دفتریان

Read more …

در سوک فرصتی طلائی

June 25, 2019 by · Comments Off on در سوک فرصتی طلائی 

کوروش کلهر

Read more …

فاجعه روشنفکر نمائی ما

April 13, 2019 by · Comments Off on فاجعه روشنفکر نمائی ما 

کوروش کلهر

Read more …

چرا “آری” به ناسیونالیسم ملی و “نه” به لیبرال دموکراسی

April 13, 2019 by · Comments Off on چرا “آری” به ناسیونالیسم ملی و “نه” به لیبرال دموکراسی 

کوروش کلهر

Read more …

Next Page »

Bottom