Top

انقلابی بنام مشروطه؟

May 30, 2018 by  

کوروش کلهر

براساس منطق وتعریفی قابل فهم، انقلاب یعنی زیروزبر کردن یک نظام کهنه و ملوث به اعتقاداتی صورت باخته وانگل، و جایگزین کردنش با نظامی صد در صد مخالف آن.

متجاوز از ۱۱۲ سال پیش ایرانی آغشته به بیسوادی و فقری عمومی، بی اطلاع از وقایع آن روزگار، غرق درمغز شوئی های مسجد وملا و خرافات مذهبی… زیر فشار گروهی فرنگ رفته و خود باور که با چشم بستن بسیر تحولات دویست ساله  ای که سازنده بستر پیشرفت های اجتماعی اروپائیان شده بود ، در حالی که قران های خود را روی قلوبشان حمل میکردند به ایران آنروزها بازگشتند وهمراه  با دست بوسی از گنده ملاها … طوطی وار وبوزینه کردار پایه گذار اتفاقاتی شدند که آنرا انقلاب مشروطیت  نامیدند.

مسخره تر مدعی شدندکه پیشرفته ترین قوانین را از کشورهای اروپائی اقتباس و برای کنترل قدرت کاخ نشینان، آنرا بمردم، بانثار خونها هدیه کرده، و تمام این گنده گوئی ها را مخلصانه درسینی زرینی پیشکش، پنج ریش درازِ نعلین پوش نموده… وانقلابش نام نهادند!

نتیجه این سهل اندیشی  باعث مصافی بین دو پادشاه تجدد طلب و ناسیونالیست پهلوی شد که برای باز سازی ایران به قوانینی مترقی و دور از رسوب چهار صد ساله روحانیت شیعه وترویج خرافات نیازمند بودند. قوانینی که هر بار توسط نمایندگان مردم تدوین ولی مورد تمسخر چپ نیارمند، مکه مسکو… و وتوی امامه سران قرار میگرفت.

ایندو پادشاه آینده نگر با زیر پا گذاشتن بحق چنین قوانینی که دیگر ارزشش را در قرن بستم از دست داده بود. ایرانی نوین ساختند. متهم به قانون شکنی شدند و کسی نپرسید که ایا یک پارچه کردن ایران توسط رضا شاه ویا انقلاب سفید محمد رضا شاه انقلاب بود، یا انقلاب مشرطیت که تا بامروزکسی نمیداند که حتی معنای این کلمه چیست وبرای پاک جلوه دادنش مثنوی ها نوشته شده است.

شوربختانه هنوز بیشمارند افرادی که دانسته ویا ندانسته کبک وار، سر بزیر برف میکنند ونمی خواهند قبول کنند که انقلاب مسجد در برابر انقلاب تجدد خواهی پادشاهان پهلوی، که اولی مشروطیت نام داشت ودیگری ایرانسازی وتجدد، میرود که از ایران نامی بجای نگذارد.

چه بیشمارند گروهک ها و افرادی که یدک کش عنوان مشروطه خواهی اند و چه اندکند آنانی که خود را از زیر آواری ایران بباد ده رها کرده وهویت ایرانیت را با مشروطه خواهی متفاوت میدانند.

کوروش کلهر

۲۹ می ۲۰۱۸

Comments

Comments are closed.

Bottom