Top

چرا ناسیونالیسم ملی تنها راه نجات کشور ماست؟

March 8, 2019 by  

کوروش کلهر

ناسیونالیسم پدیده ای نوین و تولدش همراه با فرو پاشی  امپراطوری هائی نظیر امپراطوری چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، عثمانی، اسپانیا و اطریش در نیمه قرن هجدهم  و پا بصحنه گذاشتن کشور های جدید  پس از اضمحلال این امپراطوری  ها بر اساس نگاهداری از  سنن و فرهنگ های خود بنا شد. ناسیونالیسم که بغلط و عداوت دیرینه بین روشنفکران چپ و لیبرالی مانند رئیس جمهور  کنونی آلمان ، که آنرا  “سم  مهلک”  جامعه  و یا رئیس جمهور فعلی فرانسه که ناسیونالیسم را خیانت به پاتریاتیزم  در حالی که این دو برادری تنی نه  دشمن یکدیگر اند، تلقی میکنند،  برعکس تصورات این گروه، دنیا گیر شده است.

افزایش حرکات پاپولیستی  که به اشتباه با خواسته های ناسیونالیسم  ملی  بدلیل دشمنی دیرینه  لیبرال ها  با ناسیونالیسم ملی،  یکسان تلقی و  کشتی  آنان را به گِل  نشانده، هر چه بیشتر آنان را منزوی  و تفکرات  ناسیونالیسم ملی را پر جلوه تر کرده است.

اینان فراموش کرده اند  که ناسیونالیسم ملی در برابر  ناسیونالیسم قومی از دو محور مختلف، تغذیه فکری میشوند.

حل شده گان در تخیلات لیبرالیستی، سعی در گمراه کردن جامعه در برابر کردن پاپولیسم  که یک حرکت شدید احساسی در جوامع  معینی ایست،  با ناسیونالیسم  ملی  که ایده اولوژی منطقی …و پایه  در یک تفکر چند قرنه  دارد… یکی کنند.

 

ناسیونالیسم ملی،  که ریشه در یک انسجام عمومی، مساوات، شرکت  و سهیم  کردن عموم در اداره جامعه، تقسیم  منصفانه  ثروت و جواب گوئی اداره کنندگان جامعه در برابر اداره شوندگان است،  با پاپولیسم فاصله های نجومی داشته

و ناسیونالیسم قومی   که انسجام خود را بر اساس ریشه ها ی زبان  و فرهنگ قبیله ای و جدا از واقعیت ها دیگر قرار داده ، متفاوت است.

تاریخ ناسیونالیسم  ملی بسیار گویاست . این طرز اداره  در جوامع آزاد امروز,  پایه گذار دموکراسی، حکومت مردم بر مردم ، جواب گوئی و مسئولیت پذیری اداره کنندگان جوامع  نسبت  به اداره شوندگان،  نماینده و پشتیبان عموم طبقات و نه قشر معینی  از جامعه بنا شده و تفکرات ناسیونالیسم ملی ریشه در برابری  کلیه شهروندان یک کشور بمنظور یک پارچه گی و وحدت  آن جامعه  است.

تحولات و بپا خیزی ایرانیان بر علیه حکومتی بیگانه یعنی جمهوری اسلامی در دسامبر ۲۰۱۷ ، حضور  مردم در مقبره کوروش، پشت کردن بفلسفه  وجودی رژیمی اجنبی  و اشغال گر، یعنی  رژیم اسلام،  وادار  و روبرو ساختن رژیم  با خواسته های فرهنگی و هویتی اشان… همه و همه بازگو کننده خواسته  های مردم  ما و تحول یافته از ریشه های ناسیونالیستی آنان است.

برگ برنده ما ناسیونالیست های ملی  بمنظور فروپاشی رژیمی انیرانی، تنها زندگی بخشیدن  به این طرز فکرست  و بس.

Comments

Comments are closed.

Bottom