Top

قمار باز و سیاست باز

August 20, 2019 by  

نوشته کوروش کلهر

۱۷ آگوست 2019 تنها وجه تشابهی که میتوانم  بین سیاست باز های کنونی  و پا بعرصه گذاشته شدگان  در دنیای سیاست، پس از فاجعه  تسخیر دوباره ایران توسط نواده های اعراب چهارده قرن پیش  و قمار بازان  حرفه ای ترسیم کنم،

استفاده از  کلمه ” بازیدن است”

حرفه قمار ..باز.. باختن است  و پس از باخت، گردن فراز داشتن که این نیز بگذرد!

هیچ  تفا وتی  بین سیاست باز  و قمار باز … در عمل باختن  وجود ندارد.  تنها قمار باز از مال خود میبازد  و سیاست باز ازکیسه اعتماد مردم و… “دوباره -روز”… در پی سرکیسه کردن مردم بیچاره.

قمار بازان  و سیاست بازان، استادان چهره پوشی اند. هر کدام، روز و روزی خود را، هر باره پس از باخت ، از نو شروع میکنند، بت عیارند و بگفته مولانا:

 

هر لحظه به شکلی بت عیار بر آمد
دل برد و نهان شد

هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد
گه پیر و جوان شد

گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق…..

 

آری نجات ایران بازیچه این بتان عیار است، یعنی سازمان های …سیاست باز از چپ  و راست با انگ واره های گونانگون  ، که نه  دارای راه اند و روش.. و نه برخوردار از سیاست …در براندازی  جمهوری اسلامی   در   ایران

 

ایرانی  که تحت  ستم وچپاول رژیمی  انیرانی ایست که :

نه ایرانی

نه اسلامی و

نه جمهوری اند

Comments

Comments are closed.

Bottom