Top

چرا ما از درک واقعیت ها عاجزیم؟

September 5, 2019 by  

کوروش کلهر – چهارم سپتامبر ۲۰۱۹

چرا ما سوار بر اسب سفید خیال بافی ها، چهار نعل به  طرف ناکجا آبادی در حال تاختیم که هر روز بیشتر فاصله ای نجومی با آنچه حقیقت فاجعه ای ایران سوز است… هم راهیم؟

چرا با خود فریبی ها…عدم دانش مورد نیاز در رویا روئی  با حقیقت… مدام مشغول ساختن ابزاری هستیم که …دارو و حلال هیچ مشکلی نیستند؟

این چرا ها را میتوان  با « رج  زدن » تا بینهایت ادامه داد.

اما:

درد من… درد شما …و درد ایران و مردمش در این خیال بافی های  حزب  و دسته و گروه سازی های بی مقدار و بی اثر نیست.

بدنبال حل مشکل ایران در:

ساختن سازمان های سیاسی گوناگون،

بدنبال  شعار ” هم اندیشی با غیر هم اندیش ” رفتن ،

قانون اساسی نوشتن،

نوع و شکل حکومت پیشنهاد کردن،

تعلیم دموکراسی دادن،

غوطه خوردن و غرق شدن در نا کجا آباد “نا فرمانی های مدنی” …نیست.

 

چشمان خود را مالش دهیم و از خواب چهارده  قرن+ چهل ساله  اخیر بدر آییم.

ایران براساس قوانین اسلامی، بر اساس شریعت اسلام، بر اساس داده های قران، براساس رفتار و کردار محمد و بازماندگانش ، بر اساس رفتار و کردار بازماندگان اعراب در ایران… یک:

غنیمت جنگی برای این اهریمنان است

غارت ایران، چپاول، کشتار، فروش ایران به ثمن بخس، برده  و کنیز کردن زن و مرد ایرانی تحت عنوان امت، ترویج بی ناموسی، دزدی، دروغ و تمامی آنچه به  آن اشاره شد و نشده است، حاصل خواسته های شریعت و داده های اسلامی در اجرای قوانین غنایم جنگی ایست.

دوستان بخود آیید

کدام  ایرانی و کدام گروه سیاسی را سراغ دارید  که بجای درک این حقیقت  یعنی برنامه مضمحل کردن این کاخ ستم و واژگون کردن حکومت دشمن ایران و ایرانی… حرکتش بجز حرف های دهان پر کن و مشتی فلسفه بازی و فلسفه بافی های  بیهوده…  مطالبی دیگر باشد؟

چرا خود آزاری  و مردم آزاری میکنیم، چرا خود  و مردم را ببازی گرفته ایم ؟  از کدام قوانین بشری و از کدام  قوانین

حقوق بشر” ؟”  و منشور ملل متحد  برای رهائی زندانی به وسعت ایران طلب کمک میکنید؟ ایران غنیمت جنگی ایست.

مگر فراموش کرده ایم که در برابر سئوال خبرنگاری که چه نوع حکومتی را برای آینده ایران در نظر داری… بی وطن ایران فروش، مهدی بازرگان گفت: حکومت دوران علی، و مگر آنچه شاهدیم جز این است؟

چرا نمیخواهیم قبول کنیم که این فجایعی که روزانه در ایران اجرا میشود،  منتجه ای از دکترین اسلام…  و فلسفه کشتار و غارت ، و استفاده از استراتژی چهار ده قرنه اعراب بیابان گرد در مورد سر زمین های اشغالی اشان با استفاده از داده های  شریعت و قوانین اسلامی در زمینه غنایم  جنگی ایست؟

چهل سال پس از پیروزی دوباره کشورمان توسط بازماندگان و نوادگان اعراب،  هنوز در برابر این سئوال که

(چرا ما از درک واقعیت ها عاجزیم؟)

گروه ره گم کرده  ای بیش نیستیم. چون این ره که تو میروی…؟

Comments

Comments are closed.

Bottom