Top

کوس رسوایی ما بر سر…؟

October 19, 2019 by  

نوزدهم اُکتبر ۲۰۱۹ – کوروش کلهُر

نوشته هایم عموما با چرا شروع میشوند و از پیامم عموما برداشت های اشتباه  و از راه برای حل معما ی ارائه شده، کمتر توشه ای ذخیره! و این بار نیز با  چرا و چرا های دیگر شروع میکنم.

 • چرا سازمانهای سیاسی مخالف با  بازماندگان  و اجرا کنندگان دکترین اسلام در زمینه سر زمین های اشغال شده  و فلسفه عرب از درک این حقیقت عاجز اند؟
 • چرا  سازمانهای در جنگ با حکومت اجنبی حاکم بر ایران.. گناه عدم موفقیت شان را در نبود بودجه های مالی خلاصه و دائم فریاد میزنند “بی مایه فطیر است” ؟
 • چرا کلیه این سازمان ها… از پشتیبانی درصدی قابل حساب  در درون ایران بر خوردار نیستند؟ ویا نمیدانند پشتیبانان  حقیقی آنان چه کسانی هستند، ویا خواهند بود؟
 • چرا این همه سازمان های بی سر و ته  و بی اثر از چپ -چپ تا راست- راست تنها بدنبال اجرای نمایشنامه های اتلاف  وقت اند؟

میتوان این چرا ها را مثنوی هفتاد من کرد ولی جواب را در یک جمله خلاصه. میکنم..

رفقا سوراخ دعا را گم کرده اید…چون

رژیم اجنبی و پیرو دکترین اسلام…

ایران را اشغال،

بزرگانش و فهمیدگانش را کشتار و تار مار،

ثروتش را تاراج

و بر اساس یک برنامه حساب شده…

هویتش را پایمال

تاریخش را دگر گون

زبانش را مخدوش

و برای ادامه تاراجش… سوای ریزه خوارانش

مردم کشوری را گرسنه و تشنه کرده و بر اساس فرهنگش برای ادامه  امت تراشی -اش فریاد ها زدند  و میزنند و شما نفهمیدید که گفتند و عمل کردند … برای سلطه بر ایرانی… شکمش را گرسنه نگهدار.

دکترین عرب زدگان و بازماندگان عرب که خود را سید و اولاد محمد میدانند بر اساس داده های قران، کتاب دینی-شان، هم اکنون متجاوز از یک چهارم ملت ایران را  بر اساس آمار رسمی -اشان تبدیل به…

 • حاشیه نشین
 • کپر نشین حلبی آباد ها
 • گور خواب ها
 • خانه نشین های کوچه و بازارهای ایران…کرده اند

یعنی جمعیتی متجاوز از بیست ملیون ایرانی که بدلیل شکم گرسنه دارای هیچ دین و ایمانی نیستند.

 • حال  سرکرده و یا سرکردگان…
 • حال سازمان های سیاسی و غیر سیاسی
 • حال گروهای با نشان و بی نشان…

برای ارتباط با این لشگر بی دین و ایمان و این از جان گذشتگان  حاظر و آماده چه کرده اید؟

چه نوید قابل اجرایی برا ی رهایی آنان از این بدبختی ارائه داده اید؟ ایا هنوز هم پس از سپری شده چهار دهه بدون پشتوانه انسانی آماده برا ی از جان گذشتن بدنبال ناکجا آباد نافرمانی های مدنی و” شورشهای سیل آسا  دفاع نظامی ندارد” هستید؟

 • این شورش ها را از کدام طبقه انتظار دارید؟ و
 • برای این طبقه چه کرده اید؟
 • ایا هنوز برای فرار از مسئولیت بدنبال … ندارم-ندارم اید؟

Comments

Comments are closed.

Bottom